facebook

Reklamační řád sportovniobchod.cz - platný od 1.3.2016.

 1. Vyskytnou-li se v průběhu záruky vady na zboží koupeném zákazníkem v internetovém obchodě, má zákazník právo tuto vadu u společnosti Jiří Prkna - sportovniobchod.cz reklamovat. Reklamace se uplatňují na adrese Jiří Prkna, Mostecká 22, 58602 Jihlava, dále jen adresa pro reklamace, nebo na e-mailové adrese: info@sportovniobchod.cz nebo na telefonickém čísle: +420 608 635 088.
 2. Při vyřizování reklamace vad zboží prodaného fyzickým a právnickým osobám za jiným účelem než pro podnikání s nimiž byla uzavřena kupní smlouva podle příslušných ustanovení občanského zákoníku se postupuje podle těchto reklamačních podmínek. Při vyřizování reklamace vad zboží prodaného fyzickým a právnickým osobám za účelem nebo pro podnikání s nimiž byla uzavřena kupní smlouva podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku se postupuje podle těchto reklamačních podmínek s vyjímkou bodů 5.-7., místo nichž platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 3. Reklamované zboží na svůj náklad doručí zákazník na adresu provozovny www.sportovniobchod.cz. Reklamované zboží musí být doručeno kompletní včetně veškerých součástí a příslušenství, musí k němu být předloženy fotokopie faktury a originál záručního listu (pokud byl ke zboží přibalen). Zákazník vždy musí úplně a zřetelně popsat vadu zboží, nejlépe vyplnit formulář pro reklamace a výměny. Reklamované zboží bude testováno pouze na vadu uplatňovanou zákazníkem. Není-li zásilka reklamovaného zboží kompletní, nelze reklamaci vyřídit a zákazník bude vyzván k předložení chybějícího příslušenství nebo dokladů potřebných k vyřízení reklamace. S vyřizováním reklamace začne sportovniobchod.cz až po té, kdy reklamace a její dokumenty bude míti kompletní. Pokud zákazník k výzvě nedoplní reklamaci, aby byla kompletní, může společnost Jiří Prkna - sportovniobchod.cz vrátit reklamované zboží bez věcného vyřízení reklamace.
 4. Reklamované zboží je testováno pouze na vadu reklamovanou zákazníkem. Společnost Jiří Prkna - sportovniobchod.cz uplatněnou reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kompletního reklamovaného zboží a v této lhůtě odešle zboží zákazníkovi. Nepředloží-li zákazník reklamované zboží kompletní, považuje se za den uplatnění reklamace až den, kdy zákazník doručil reklamované zboží včetně veškerého potřebného příslušenství a dokladů.
 5. Nebude-li možno lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace dodržet, společnost Jiří Prkna - sportovniobchod.cz o tom zákazníka vyrozumí a požádá zákazníka o prodloužení lhůty k opravě. Obdržení kladné odpovědi zákazníka se považuje za dohodu o prodloužení lhůty k opravě.
 6. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Za bezplatné odstranění vady se považuje i výměna vadného dílu dílem stejným, případně dílem lepších technických parametrů srovnatelných s dílem vyměňovaným.
 7. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, jako zboží bez vady, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě společnost Jiří Prkna - sportovniobchod.cz informuje zákazníka o druhu vady zjištěné při reklamační opravě a sjedná s ním způsob vyřízení reklamace, který si zákazník zvolí.
 8. Vadou zboží, která se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží není:
  1. Zboží poškozené mechanicky, elektrostatickým výbojem, nesprávným či nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku.
  2. Pokud k vadě zařízení došlo vlivem zanesení mechanických součástí prachem, nebo jinou nečistotou. Doporučujeme proto pravidelné čištění mechanických součástí.
  3. Vada, ke které došlo po skončení životnosti výrobku, nebo vlivem používání výrobku nad limit stanovený výrobcem.
 9. Uplatní-li zákazník zjevně nedůvodnou reklamaci zboží, při níž nebude zjištěna vada znamenající rozpor s kupní smlouvou při převzetí věci, má firma Jiří Prkna sportovniobchod.cz nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při při vyřizování této reklamace. Výši těchto nákladů musí firma Jiří Prkna sportovniobchod.cz vyčíslit a oznámit zákazníkovi současně se způsobem vyřízení reklamace.
 10. Firma Jiří Prkna - sportovniobchod.cz může reklamační podmínky měnit, vždy je povinna je zveřejnit na svých webových stránkách. Při změně musí uvést dobu jejich účinnosti. Vyřizování reklamace se řídí reklamačními podmínkami účinnými v den uskutečnění prodeje reklamovaného zboží.
 11. Některé produkty z naší nabídky je možno reklamovat přímo v autorizovaných servisech. Kontakty na servisy Vám rádi zašleme na požádání na e-mailové adrese info@sportovniobchod.cz. Vyřízení reklamace přímo v autorizovaném servisu pro Vás znamená urychlení celého reklamačního cyklu. Ušetříte tím čas, kdy je reklamované zboží přepravováno mezi naším reklamačním oddělením a autorizovaným servisem.